Privacyverklaring

Stichting Achtse Barrier Hartveilig, gevestigd aan Ardèchelaan 141, 5627 EL in Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.abhartveilig.nl
Ardèchelaan 141,
5627 EL Eindhoven
Telefoon 06-18671988

Martin van de Goor is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Achtse Barrier Hartveilig. Hij is te bereiken via info@abhartveilig.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Achtse Barrier Hartveilig verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Indien je een cursus volgt via Stichting Achtse Barrier Hartveilig worden daarnaast ook de volgende gegevens door ons verwerkt:

 • Geslacht
 • Geboortedatum

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@abhartveilig.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Stichting Achtse Barrier Hartveilig. Deze worden hieronder toegelicht.

 • Versturen van nieuwsbrieven
  Stichting Achtse Barrier Hartveilig stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven worden verstuurd om je op de hoogte te stellen van nieuwe informatie betreft burgerhulpverlening en evenementen welke wij organiseren zoals cursussen en informatieavonden. Je voor- en achternaam en e-mailadres worden hiervoor geregistreerd op de website van Achtse Barrier Hartveilig. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
 • Contact opnemen
  Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Stichting Achtse Barrier Hartveilig via de website. In dit contactformulier wordt echter alleen gevraagd om gegevens zoals je naam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer. Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het beantwoorden van je vraag.
 • Inschrijven voor evenementen
  Via de website van Stichting Achtse Barrier Hartveilig kun je je via een formulier inschrijven voor evenementen welke wij organiseren zoals cursussen en informatieavonden. Je e-mailadres zal eventueel worden gebruikt voor het versturen van een bevestiging of herinnering van je inschrijving. Met behulp van je e-mailadres of telefoonnummer zullen we je eventueel benaderen als het evenement wordt gewijzigd of geannuleerd.
  Bij cursussen zullen we ook je geboortedatum en geslacht registreren. Dit ten behoeve van het aanmaken van certificaten van deelname welke je aan het einde van een cursus krijgt overhandigd.
  Als je deelgenomen hebt aan een cursus kunnen we je na een jaar eventueel via email uitnodigen voor het bijwonen van een herhalingscursus.
 • Nazorg
  Als nazorg kan Stichting Achtse Barrier Hartveilig je eventueel via email uitnodigen voor het bijwonen van een nabespreking na een inzet waarbij je betrokken bent geweest.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Achtse Barrier Hartveilig neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Achtse Barrier Hartveilig) tussen zit.

Ontvangers

De gegevens die Stichting Achtse Barrier Hartveilig ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Strato
De e-mail  en website van Stichting Achtse Barrier Hartveilig worden gehost bij Strato. Als jij contact opneemt via de formulieren op de website of via mail, worden die gegevens opgeslagen op de servers van Strato. Voor de website wordt een content management systeem gebruikt welke voldoet aan de AVG.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Achtse Barrier Hartveilig bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Op het moment dat je contact opneemt met Stichting Achtse Barrier Hartveilig via mail of via een contactformulier, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen. Deze gegevens worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
Na beëindiging van deelname als burgerhulpverlener, zullen we binnen 4 weken jouw gegevens verwijderen en zullen we geen nieuwsbrieven en uitnodigingen meer naar jou versturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Achtse Barrier Hartveilig verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Achtse Barrier Hartveilig gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze stichting en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@abhartveilig.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Stichting Achtse Barrier Hartveilig zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Stichting Achtse Barrier Hartveilig wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Achtse Barrier Hartveilig neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Stichting Achtse Barrier Hartveilig of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van twee-factor-authenticatie. Bij deze twee-factor-authenticatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Stichting Achtse Barrier Hartveilig. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.
De gebruikte software voor onze website wordt regelmatig van nieuwe beveiligingsupdates voorzien. Wanneer beveiligingsupdates beschikbaar zijn, dan wordt de beheerder hiervan direct op de hoogte gesteld. Deze beveiligingsupdates worden vervolgens binnen 24 uur door de beheerder geïnstalleerd.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Stichting Achtse Barrier Hartveilig privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@abhartveilig.nl

Register van verwerkingsactiviteiten

Organisatie:    Stichting Achtse Barrier Hartveilig
Gevestigd:    Ardèchelaan 141, 5627 EL  Eindhoven

Raadplegen en wijziging van alle gegevens zoals in dit document beschreven in de gegevensopslag van Stichting Achtse Barrier Hartveilig is voorbehouden aan:
•    De voorzitter van de Stichting
•    De secretaris van de Stichting
•    De webmaster van de website van de Stichting
•    De vrijwilliger opleidingsadministratie